Det finnes ingen aktuelle nyheter i databasen.

Interregprosjektet

Utmarksavdelingen har gjennomført Interreg-prosjketer på fisketurisme gjennom en årrekke. Resultatene har vært gode, og vi mottog i 2009 BU-prisen i Østfold for innsatsen. 

Rapporter fra prosjektet finner du i vårt nyhetsarkiv på www.utmarksavdelingen.no/nyheter

Mer å lese om prosjektet:

Mål og målgruppe:

I programperioden inngår följande verksamhetsområden och frågeställningar:
1. Gemensamma marknadsförings- och försäljningsplattformer.
2. Affärs- och produktutveckling.
3. Gemensamma nätverk/erfarenhetsutbyten.
4. Geografisk utvidelse av området og vurdering om dette området egner seg for fisketurisme
5. Utvikling av fiskeregler som tar hensyn til langsiktig bærekraftig næring
Målgrupper i projektet är alla intressenter inom begreppet sportfisketurism. Exempel på intressenter är enterprenörer, stug/boendeägare, fiskevattensägare,reseagenter/återförsäljare m.fl.

Prosjektorganisasjon:

Prosjektet er et interregprosjekt der prosjekteier på norsk side er Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og på svensk side Bengtsfors kommun.

Prosjektleder på norsk side er Øystein Toverud og prosjektmedarbeidere er Jørn Dahltorp og Turid Rikheim. Prosjektleder på svensk sie er Sofia Magnusson og prosjektmedarbeider er Anders Bring.

Prosjektet styres av en felles styringsgruppe bestående av prosjekteierne, finansinstitusjonene. I tillegg vil det på norsk side bli etablert nettverk i hvert satsingsområde og en prosjektgruppe på hver side av grensen.

Driftsansvaret for prosjektet skal ivaretas av en prosjektleder på hver side av grensen som felles har ansvaret for det grenseregionale i prosjektet. Vår ambition är att åstadkomma jämställdhet projektets organisation.

Grensereginal merverdi:

Förstudien ska lägga grunden för en utökad och bättre gränsregionel samverkan vad gäller områdena
marknadsföring/försäljning av sportfiskeprodukter, affärs- och produktutveckling samt nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. En gränsregional samordning av sportfisketurismens alla komponenter kommer i framtiden att ge stora konkurrensfördelar för destinationen "Fiskeland" på båda sidor gränsen. 

Prosjektbeskrivelse:

Bakgrund, problemställning (se vedlegg)
Fiskelandsprojekten 1och 2 har varit inriktade på att via lokala aktörer starta upp en helt ny bransch för de geografiska områdena Dalsland och Haldenvassdragets vattensystem. Områden som har mycket goda möjligheter för kommersiellt framgångsrik fisketurism. Båda sidor av gränsen präglas av glesbygdsområden och enorma sjösystem. På norsk sida har Utmarksavdelningen for Akershus og Østfold varit projektägare och motsvarande på svensk sida har varit Bengtsfors kommun. Arbetet har focuserat på att skapa en attraktiv sportfiskeregion där lokala aktörer kan tjäna pengar på fisketurism och på så sätt skapa arbetstillfällen samt ge värdefulla ekonomiska ”spinoffeffekter”.
Projektet har jobbat intensivt med lokala entreprenörer, mark- och stugägare. Det har gjorts inventeringar av ”fiskestugor” och genomförts olika typer av anpassade utbildningar för entreprenörer. Sjösättningsramper med bryggor har renoverats och byggts på strategiska platser. Stort fokus har varit på marknadsföring och värdskap samt att hitta rätt säljkanaler på utländska marknaden. Mestadels har kontakter skapats med s.k. ”fiskereseagenter” och sportfiskepress. Arbete har också lagts ner på att även sälja områdets sportfiskeprodukter på nordiska marknaden och till de turister som kommit till området på ”egen hand”.

Under år 2005 kan vi summera ett mycket bra resultat både på svensk och norsk sida. Över 2300 gästnätter har sålts via organiserade fiskeresor och inför 2006 ser vi redan nu en väsentlig ökning av bokningar.
Vi har också under projekttiden utvecklat befintliga produkter. Bl.a. ett par exklusiva vatten med ”ensamrätt” som fiskegästerna kan köpa till utöver ordinarie paket. Ett kanotfiskepaket är under utveckling. ”Företagsfiske” och events med sportfiske som bas har också jobbats med.
Fiskeprojekten Fiskeland 2002-2003 och 2004-2005 har figurerat i lokal-, special- och regionpress också. Projekten anses överlag vara framgångsrika projekt. På både svensk och norsk sida har t.ex. projektledarna vid ett flertal tillfällen varit inbjudna till andra områden/kommuner och organisationer som har liknande planer på att satsa på fisketurism och informerat om Fiskelandsprojekten. Projekten har även lokalt fått ett positivt mottagande av allmänheten.

I Bengtsfors har nu även byggts ett Fishing Center, en byggnad som ska fungera som försäljnings- och mötesplats för sportfiskegäster. Idén och initiativet har kommit via Fiskeland men finansiering har skett via Länsarbetsnämnden,  Bengtsfors kommun och Arbetsförmedlingen som satsat ca 2 milj kronor i Fiskecentrat. Utan de tidigare projekten och de resultat som skapats hade inte denna satsning skett.  Även på norsk sida har under sista året utvecklats en servicefunktion som fungerar som ett ”fiskecenter” och som agerar som ”spindeln i nätet” mellan entreprenörer, kunder och agenter.
Nästa steg är nu att via Fiskecentrumen vurdere å etablera en sälj- och bokningsfunktion för att ännu bättre sälja hela Fiskelandsområdet (Dalsland och Norge).

Projektets innehåll:
Det geografiske nedslagsfeltet som favnes av prosjektet må forsøkes utvidet. Derfor vil man på svensk side undersøke interessen ellers i Dalsland og på norsk side sjekke interessen andre steder i spesielt Østfold men også Akershus.
Projektets övergripande mål är att lägga grunden för ett större framtida interregionalt projekt, med utgångspunkt i verksamhetsområdena gemensam marknadsföring/försäljning och affärs- och produktutveckling.
Ansökt projekt ska vara en förstudie/ett pilotprojekt och resultat och erfarenheter ska utgöra underlag för ett större projekt under kommande programperiod. I projekt/förstudie ingår följande verksamhetsområden och frågeställningar:
1. Gemensamma marknadsförings- och försäljningsplattformer.
Är det möjligt, och i så fall på vilket sätt, kan en gemensam norsk/svensk försäljnings- och bokningsstrategi/funktion kring fisketurismen byggas upp? Inom ramen för denna övergripande frågeställning ska följande granskas mera noggrannt:
* Lämpliga boknings- och försäljningssystem
* Egna och/eller externa säljkanaler
* Samverkan i arbetet med återförsäljare/agenter och journalisbesök
Arbetet ska i möjligastre mån bedrivas i ett "skarpt läge". Erfarenheter ska nås genom att faktiskt genomföra verksamheten/arbeten i så stor utsträckning som möjligt. På svensk sida ska arbete utgå ifrån verksamhet och drift vid Fiskecentrat.
2. Affärs- och produktutveckling.
En stor mängd nya och tjänsteintensiva produkter, såväl ”rena fiskeprodukter” som kombinationsprodukter riktade mot olika målgrupper kan och bör utvecklas. Produktutvecklingen förutsätter en produkt- och målgruppsinventering för att se vilka pusselbitar som finns tillgängliga för ”produktskapandet”. I processen är det också viktigt att skapa nätverk/forum där norska och svenska ”delproduktägare” tillsammans kan bygga de nya produkterna. Projektet ska resultera i en prioritering av de produkter som bedöms ha störst utvecklingspotential i ett framtida affärs- och produktutvecklingsarbete.
3. Gemensamma nätverk/erfarenhetsutbyten.
Arbetet ska syfta till att skapa optimal samverkan mellan norska och svenska aktörer/nätverk i ett framtida projektarbete.

Nyskapande:
Projektets/förstudiens syfte/ inriktning, dvs att undersöka förutsättningen för en framtida gränsöverskridande och gemensam utvecklings-, sälj-, och bokningsfunktion för produkten sportfiske, får anses vara nyskapande. Något liknande har inte gjort för en enskild turistprodukt i området.

Utvärderingsmetod/resultatspridning:
Förstudien är i sig själv en utvärdering av möjligheterna för framtida projekt.  Resultaten kommer att spridas via pressinformation, Bengtsfors kommuns och Fiskelands hemsida, informationsmöten m.m. Någon form av enklare nyhetsbrev kommer att skickas ut till olika projektintressenter.  Nyhetsbreven
kommer också att utgöra grunden för en mer omfattande slutrapport till intressenterna.